Monitorul oficial - Ordin admitere 2014

Monitorul oficial - Ordin admitere 2014

Monitorul oficial - Ordin admitere 2014

ORDIN
privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar
2014-2015

În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările si completările ulterioare,

a prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.5 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările si completările ulterioare,

MINISTRUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

emite prezentul ordin:

Art.1. – Se aprobă Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art.2. (1) Admiterea absolventilor clasei a VIII-a în învătământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015 se desfă oară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, prevăzută în anexa nr. I la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat, pentru anul şcolar 2011-2012.

(2) Calculul mediei de admitere se face în conformitate cu prevederile anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Metodologia prevăzută la alin. (1) se va aplica în mod corespunzător, cu respectarea Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015.

(4) Comisia Natională de Admitere poate elabora instructiuni/proceduri, în vederea bunei organizări si desfăsurări a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul scolar 2014-2015.

Art.3. (1) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul scolar 2014-2015 în liceele vocationale se desfăsoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în anul scolar 2011-2012 în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. III la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4802/2010.

(2) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul scolar 2014-2015 în clasele de la profilul pedagogic, specializarea educator - puericultor, sunt cele stabilite pentru specializarea învătători-educatoare în Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în anul colar 2011-2012 în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. III la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4802/2010.

(3) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul scolar 2014-2015 în clasele de la profilul pedagogic, specializările mediator scolar si instructor de educatie extrascolară, sunt cele stabilite pentru profilul pedagogic, specializările bibliotecar-documentarist, instructor animator, instructor pentru activităti extrascolare, pedagog scolar, în Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în anul colar 2011-2012 în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. III la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4802/2010.

Art.4. Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul colar 2014 - 2015 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională se organizează în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul colar 2011-2012 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională, prevăzută în anexa nr. IV la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4802/2010.

Art.5. Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară natională, Direcţia generală buget - finante si resurse umane, Direcţia informatizare si dezvoltarea infrastructurii scolare si universitare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prezentul ordin.

Art.6. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRU,
Remus PRICOPIE
BUCUREŞTI

Nr. 4925
Data 29.08.2013