Bibliotecar

Tip curs: perfecționareDescriere

Cod. C.O.R.: 262202-Bibliotecar (studii superioare)

 

Tip curs: perfecționare

 

Biblioteca, componentã importantã a vietii social-culturale, înseamnã o colectie organizatã de cãrti, periodice si alte documente grafice si audio-vizuale, cât si serviciile unui personal capabil sã asigure si sã punã la dispozitie aceste materiale în scopul satisfacerii necesitãtilor de educare, informare, cercetare si recreere a utilizatorilor sãi. Personalul capabil sã realizeze acest deziderat este alcãtuit din bibliotecari, functiile acestora având menirea sã asigure circuitul documentelor de bibliotecã de la achizitie si intrarea lor în patrimoniul bibliotecii pânã la punerea la dispozitia utilizatorilor.

 

Plan de pregătire

  • Achiziția documentelor de bibliotecă;
  • Catalogarea-clasificarea / indexarea documentelor de bibliotecă;
  • Depozitarea și conservarea documentelor de bibliotecă;
  • Evidența documentelor de bibliotecă din fonduri;
  • Inventarierea fondurilor de bibliotecă;
  • Promovarea produselor / serviciilor bibliotecii;
  • Comunicarea cu utilizatorul;
  • Oferirea documentelor de bibliotecă spre împrumut utilizatorului;
  • Acordarea de consultanță utilizatorului.

 

Taxa de formare: 830 lei

Taxa de evaluare: 50 lei

 

Vezi Registrul furnizorilor de formare autorizați: AICI

| Edu ZecePlus